//Ало, Банов съм, съдът отсече, че неустойки за Ларгото не се дължат на културното министерство!
боил банов

Ало, Банов съм, съдът отсече, че неустойки за Ларгото не се дължат на културното министерство!

Тричленен състав на Апелативен съд – София потвърди определението на Софийски градски съд (СГС), с което не е уважена претенцията на Министерството на културата за изплащане на неустойка от изпълнителя на ремонта на Ларгото заради забавена работа.

Решението на апелативните съдии е от днес, 7 февруари 2019 г. Според магистратите комисията по приемането на строежа, която през януари 2016 година е приела Ларгото без никакви забележки дори е записала в документите си следното:“Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169,ал.1 и 3 от ЗУТ, условията на договорите за строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство. НЯМА недостатъци; НЕ Е НЕОБХОДИМО определяне на срок за отстраняване на недостатъци.“

В решението е записано още, че работата по обекта наистина е спирана общо 59 пъти, но това е ставало по взаимно споразумение между министерството и изпълнителя.

Заради това, че Министерството на културата е приело обекта без никакви забележки и дори е записало тези обстоятелства в Акт 15, въззивните съдии потвърждават в цялост решението на първата инстанция по делото. „Доколкото в Акт обр.15 от 25.01.2016 г. не са направени констатации за неизпълнени работи, респ. за некачествено изпълнение, съдът приема, че възложената с процесния договор работа е била изпълнена поне „до степен на съществено завършване“ съобразно уговореното в чл.47,ал.1 от Договора, както и че изпълнението на поръчката е било прието от възложителя без възражения – чл.264 ЗЗД“,пише в решението на въззивните съдии.

Съдът осъжда Министерството на културата да заплати на изпълнителите на ремонтните дейности на Ларгото общата сума от 48 135 лв. за съдебни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.