//Само във Феникснюз: „Лема Трейдинг“ е фирмата, която за 3 млн. лв. „подсигурила“ Търговския регистър! (Документ)
зорница, лема

Само във Феникснюз: „Лема Трейдинг“ е фирмата, която за 3 млн. лв. „подсигурила“ Търговския регистър! (Документ)

Всички версии и загадки паднаха – „Лема Трейдинг“ ЕООД е фирмата, която след директна покана без обществена поръчка поддържа сървърите на Агенцията по вписванията и най-вече – Търговския регистър.

Докато се споменават маникюристки и други опции, това се оказва фирмата, която така е заздравила Търговския регистър, че се стигна до ДАНС и ГДБОП, за да проверяват какво се случва и дали има кражби, както се и говори – 4 изчезнали диска, а не дефектирали.

С Решение номер РД-04-11 от дата 22.11.2017 г. Агенцията по вписванията възлага обществена поръчка при пряко договаряне без публичнообявяване на поръчката за:
„Дейност 1. Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни и сървъри, виртуализация и информационна сигурност, доставка, монтиране и конфигуриране

Дейност 2. Доставка на софтуер и лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията, доставка, монтиране и конфигуриране 

Дейност 3. Доставка на комуникационно оборудване за обезпечаване на свързаността между информационните центрове на Агенция по вписванията, както и с териториалните й звена, доставка, монтиране и конфигуриране.“

Прогнозна стойност на поръчката без да се включва ДДС: 3 080 000 BGN!!!

„Лема Трейдинг“ ЕООД се води на името на Сергей Серафимов Велков. Неговата фирма е известна и с други обществени поръчки. компанията е подизпълнител на поръчка на Министерство на отбраната за изграждане на Щабен елемент за
интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU). Фирмата поддържа и редица министерства и агенции.

лема трейдинг

Ето и мотивите за поръчката с Агенцията по вписванията с парафа на шефката на Агенцията Зорница Даскалова:
„Последната доставка на дисков масив е през далечната 2012 година. През годините са добавени разширители (енкложер), но неговия максимален капацитет е достигнат и не е възможно следващо разширяване. Същия не се поддържа от производителя и каквато и да е повреда би могла да доведе до възпрепятстване на АВ да изпълнява своите задължения: да забавя регистрации и промени във фирмени дела; забавяне на вписвания по партиди в имотния регистър и др. грешки при вписване.

Неизпълнението на обществената поръчка би могла да доведе до загубване на информация за до две седмици, в зависимост кога е настъпило събитието. Това изправя АВ пред вероятен срив на поддържаните от нея системи и невъзможност да изпълнява вменените й нормативни задължения. Последното ще доведе до пълен хаос в стопанския живот на страната, несигурност в гражданско правния оборот, неяснота при установяване правото на собственост върху недвижими имоти и многократно нараснали възможности при злоупотреби при сделките с тях, загуба на доверие към държавните институции, което би могло да доведе до тежка икономическа криза на страната. Същото е свързано с изпълнение на задълженията на Агенция по вписванията за информационна сигурност и гарантиране на данните на гражданите и стопанските субекти. От друга страна, измененията в законодателството в Търговския закон с новата Част пета Производство по стабилизация на търговец (нова – в сила от 01.07.2017 г.), поетите ангажименти на страната към Европейския съюз за свързване на търговския регистър със на централните, търговските и дружествените регистри по чл. 3, ал. 4 от Закона за търговския регистър (BRIS), преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ), преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, изправят пред невъзможност новите информационни системи и приложения да се внедрят и да функционират пълноценно с наличното технологично оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи).

За всички споменати по-горе информационни системи и разширяване на функционалностите на съществуващите системи са сключени договори за тяхното изграждане, но те няма да могат да бъдат пуснати в експлоатация, поради липса на съответното технологично оборудване: липса на капацитет за данните (дискови масиви); остарели операционни системи, използвани в настоящия момент (windows server 2003 – не се поддържа от разработчика), което налага неговото извеждане от употреба и преминаване към нови операционни системи. В допълнение е и изпълнението на Решение № 338 от 23.06.2017 г. на Министерски съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, на Агенция по вписванията е вменено задължението да издава електронни удостоверения, което налага и цифровизиране на документите (архивите). Това допълнително изисква дисково пространство (разширяване капацитета на дисковите масиви). Агенция по вписванията не разполага с такова техническо оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи) към този момент и се налага спешното възлагане на обществената поръчка за закупуване на споменатото оборудване. Единствената възможност е възлагането и изпълнението на обществената поръчка в най-кратки срокове, за подмяна на оборудването с изтекъл жизнен цикъл и получаване на оборудване отговарящо на съвременните технически и технологични изисквания.“

Като цяло – много добра работа…

Това е целият документ за поръчката на АВ към „Лема Трейдинг“:

Съдържание на документ

Снимка: Дарик