//„Позитива“ АД ще бъде ликвидирана, ще спрат ли измамите?
кфн

„Позитива“ АД ще бъде ликвидирана, ще спрат ли измамите?

Комисията за финансов надзор изпраща писмо до Агенция по вписванията за откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор на „Позитива“ АД.

Това реши Комисията за финансов надзор на 11 октомври т.г.

Защо това решение е важно?

С това решение се закрива една фирма, за която има стотици сигнали за финансови измами, като „Позитива“ е инвестиционен посредник с отдавна отнет лиценз.

Както Fenixnews.eu вече съобщи, „Позитива“ е фирма с много дълга история и много променени имена, което я прави добра въдица за наивните инвеститори.

С Решение № 901-ИП от 23.06.2017 г. КФН взе решение за отнемане на издадения на „Позитива“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначи  квестори на дружеството – Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев.

На 9 юли 2018 г. Комисията за финансов надзор /КФН/ отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД с предишно наименование „ББГ Симекс-България“ ООД. В комисията се получиха множество сигнали, че преди отнемането на лиценза, а също така и след решението на КФН, на клиенти на инвестиционния посредник, които имат договори с „Прогресива Трейдинг“ или с „ББГ Симекс-България“, се е обаждало лице, което се представя с имената Стоян Манчев. Същият понякога  е твърдял, че е  член на Комисията за финансов надзор, а в други случаи, че има договор с КФН за връщане на парите на клиенти на дружеството. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЯМА СЛУЖИТЕЛ С ПОДОБНО ИМЕ И НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАЛА НИКОГО ДА УРЕЖДА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК С ОТНЕТ ЛИЦЕНЗ И КЛИЕНТИТЕ МУ. Обръщаме внимание на инвеститорите с договори с „Прогресива трейдинг“ ООД или с „ББГ Симекс-България“ ООД да не се поддават на неверни твърдения. Съгласно отнетия вече лиценз като инвестиционен посредник  дружеството не е имало право да държи клиентски активи (включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на клиентите не се съхраняват от инвестиционния посредник. Единственото лице, което ще има правомощия да урежда отношения с лица, към които  „Прогресива Трейдинг“ ООД или  „ББГ Симекс-България“ ООД имат задължения, е ликвидаторът на дружеството, който ще бъде назначен от Агенция по вписванията след влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза. Ликвидаторът ще бъде обявен по партидата на дружеството в търговския регистър.

Месеци наред КФН си играе на котка и мишка с „Позитива“ . Или „Прогресива трейдинг“. А защо не „ББГ Симекс-България“ или Позитива кепитъл, или Позитива фронт офис, а може би Фоукалпоинт?

Fenixnews.eu научи, че Регулаторът е получил десетки жалби от страна на ужилени клиенти на фирмата, които са изпратени до прокуратурата, какъвто е редът.

Подобно разследване по жалба срещу собствениците на тези изброени фирми  Йордан Моллов и Кирил Джабаров. 

През 2016 г. те са заличени като съдружници от „Позитива фронт офис“.
Тези две момчета фигурират в една друга фирма, която също е забранена от КФН – Глобал Маркетс, или Интерактив къмпани, които също са с отнети лицензи и забрана за извършване на инвестиционна посредническа дейност.
С Решение на Комисията за финансов надзор (КФН) от 5 юли т.г. забранява на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД), ЕИК 200287666 и назначиа Наталия Ангелова Кумпикова за квестор на „Интерактив кампъни“ ЕООД (предишно наименование „Глобал маркетс“ ООД.

Същите тези лица бяха подети от предаването „Господари на ефира“, но и досега прокуратурата не е повдигнала обвинения срещу никого. 

Защо обаче това решение може да няма никакво последствие?

Темповете, с които тези фирми менят имената си са по-бързи от времето, в което институции и разследващи работят по случаите.

Инвеститорите следва да са изключително внимателни когато започват да влагат спестяванията си във финансови инструменти, като проверяват добре инвестиционния посредник и дали той е надлежно лицензиран от оторизиран финансов регулатор у нас или в чужбина.